Word 2007 amb tecles: Fonts

Introducció

S’entén per font un disseny concret dels caràcters (tipografia) que es fan servir en un document, és a dir la forma de les lletres, números i símbols. En un mateix document es poden fer servir diferent fons en diferents parts.

Les fonts tenen atributs que modifiquen el seu aspecte, entre d’altres: Estil (Normal, Cursiva, Negreta…), subratllat i mida.

Quan creem un document, al primer paràgraf s’aplicarà l’estil de paràgraf per defecte i això determinarà la font, i els seus atributs, que s’aplicaran en escriure. A partir d’aquí podrem fer les modificacions de font que estimen oportunes.

Important: Abans de modificar la font o els seus atributs, hem de seleccionar el text a on s’han d’aplicar els canvis.

Finestra Font

Para accedir a la finestra que permet modificar la font i els seus atributs polsar Ctrl + m.

Canviar la font

Acabada d’activar la Finestra Font amb el text seleccionat, podem:

Pas Tecles Descripció
1 fletxes dalt o avall El focus es posiciona en els diferents elements de la llista de font disponibles.
Darrer enter Activar la font escollida al text seleccionat.

Activar/desactivar Negreta, Cursiva i el subratllat

Amb el text seleccionat, podem:

Tecles Descripció
Ctrl + n Activa/desactiva l’estil Negreta
Ctrl + k Activa/desactiva l’estil Cursiva
Ctrl + s Activa/desactiva el Subratllat

Canviar la mida

Acabada d’activar la Finestra Font amb el text seleccionat, podem:

Pas Tecles Descripció
1 Tab El focus se situa en la llista “Estil de la font”.
2 Tab El focus se situa en la llista “Mida”.
3 fletxes dalt o avall El focus es posiciona en els diferents elements de la llista de mides disponibles, o bé s’introdueix la mida directament.
Darrer enter Activar la mida escollida al text seleccionat.