Nivell de lectura dels caràcters especials

Introducció

Amb NVDA, els caràcters especials que s’escolten en passar-los un a una (fletxes dreta o esquerra) són quasi tots, però en escoltar d’una forma contínua (entre d’altres, fletxa a dalt o a baix) s’ha de seleccionar el nivell de detall de què es vol escoltar.

No hem trobat informació completa sobre quins caràcters s’escolten o no en cada nivell. Nosaltres recomanem que els usuaris novells comencin pel nivell “Cap” i anar evolucionant amb l’experiència d’ús cap a nivells superior.

Seleccionar el nivell

En el lector de pantalla NVDA podem escollir escoltar els diferents signes de puntuació, per tindre una idea més real del que hi ha a la pantalla.

Axó es pot configurar polsant la tecla: “Insert” + “p”.

Cada cop que polsem la lletra “p” (sense deixar de polsar l’insert) ens diu una de les opcions: “Cap”, “Alguna”, “La majoria” o “Totes”.

Totes (all)

Ho llegeix tot, cosa que en molts moments pot ser molt pesat, encara que necessari en algunes circumstàncies.

La majoria (most)

No llegeix tot, però és el que recomanem per usuaris no experimentats que facin servir la nostra web.

Alguna (some)

Llegeix algunes, però no ho fa amb altres: parèntesis, comes, etc. Pot ser l’adequada per usuaris avançats.

Cap (none)

Tan sols llegeix lletres i números.

 

Taula actual (setembre 2018)

$ dólar all norep;
£ libras all norep;
euros all norep;
¢ Centavos all norep;
¥ Yen all norep;
Rupia some norep;
% porciento some;
& et some;
apóstrofo all;
( abrir paréntesis most always;
) cerrar paréntesis most always;
* asterisco some;
+ más some;
, coma all always;
guión most;
. punto some;
/ barra some;
: dos puntos most norep;
; punto y coma most;
< menor que some;
> mayor que some;
= igual some;
? cerrar interrogación all;
@ arroba some;
[ abrir corchete most;
] cerrar corchete most;
\\ barra inversa most;
^ circunflejo most;
_ subrayado most;
` grave most;
{ abrir llave most;
} cerrar llave most;
| barra vertical most;
~ tilde most;
¿ abrir interrogación all;
¡ abrir exclamación all;
viñeta some;
elipsis all always;
elipsis all always;
· viñeta some;
abrir comillas most;
cerrar comillas most;
apóstrofo most;
apóstrofo most;
guión most always;
raya most;
círculo most;
¨ diéresis most;
marca de izquierda a derecha char;
marca de derecha a izquierda char;
Barra vertical cortada some;
Barra vertical cortada some;
Barra vertical cortada some;
Viñeta blanca some;
flecha a la derecha some;
§ Sección most;
° grados some;
‘«’ Abrir Comillas angulares;
‘»’ Cerrar comillas angulares;
µ micro some;
¹ 1 sobreescrito some;
² Al cuadrado some;
³ al cubo some;
® registrado some;
Marca registrada some;
© copyright some norep;
± Más o menos some;
× multiplicado por some;
÷ dividido por some;
Flecha izquierda some;
Flecha arriba some;
Flecha derecha some;
flecha abajo some;
marcado some;
marcado some;
Por Todos none;
Complemento none;
Derivativa Parcial none;
Existe none;
No Existe none;
Conjunto Vacío none;
INCREMENTO none;
NABLA none;
Pertenece a none;
No Pertenece a none;
Elemento pequeño de none;
Contiene como Miembro a none;
No contiene como Miembro a none;
Contiene como Miembro Pequeño a none;
Fin de Prueba none;
N-Producto Aritmético none;
N-Suma Aritmética none;
Raíz Cuadrada none;
Raíz Cúbica none;
Raíz Cuadrática none;
Proporcional a nonev
Infinito none;
Ángulo Derecho none;
Ángulo none;
Paralelo A none;
No Paralelo A none;
Y Lógico none;
O Lógico none;
Intersección none;
Unión none;
Integral none;
Por Tanto none;
Porrque none;
RATIO none;
Proporción none;
Menor o Igual a none;
Mayhor o Igual A none;
Subconjunto De none;
Superconjunto de none;
Subconjunto de O Igual A none;
Superconjunto de O Igual A none;
un séptimo none;
un noveno none;
un décimo none;
un tercio none;
dos tercios none;
un quinto none;
dos quintos none;
tres quintos none;
cuatro quintos none;
un sexto none;
cinco sextos none;
un octavo none;
tres octavos none;
cinco octavos none;
siete octavos none;