Tecla Retrocés

Localització: bloc alfanumèric,  fila 1, la primera tecla de la dreta
Amb Majús.:
Amb Ctrl:
Amb Alt:
Amb AltGr:
Després de: ´ (accent agut):
Després de ` (accent greu):
Després de ¨ (dièresi):
Després de ^ (circumflex):
Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El caràcter que s’esborra s’escoltarà sempre.
Us en les aplicacions:
Funció: Esborra el caràcter a l’esquerra del cursor.