Tecla Número 8

Localització: bloc alfanumèric,  fila 1, la sexta tecla de la dreta
Amb Majús.: ( (obrir parèntesis)
Amb Ctrl:
Amb Alt:
Amb AltGr:
Després de: ´ (accent agut):
Després de ` (accent greu):
Després de ¨ (dièresi):
Després de ^ (circumflex):
Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El número s’escolta sempre, pels altres caràcters cal nivell tot.
Us en les aplicacions: