Tecla Número 5

Localització: bloc alfanumèric,   fila 1, sexta tecla de la esquerra
Amb Majús.: % (signe tant per cent)
Amb Ctrl:
Amb Alt:
Amb AltGr:
Després de: ´ (accent agut):
Després de ` (accent greu):
Després de ¨ (dièresi):
Després de ^ (circumflex):
Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El número s’escolta sempre, pels altres caràcters cal nivell tot.
Us en les aplicacions: Nvda: Anar al següent encapçalament de nivell 5 (amb majúscula va al anterior)