Tecla Número 1

Localització: bloc alfanumèric, fila 1, segona tecla de la esquerra
Amb Majús.: ! (tancar exclamació)
Amb Ctrl:
Amb Alt:
Amb AltGr:
Després de: ´ (accent agut):
Després de ` (accent greu):
Després de ¨ (dièresi):
Després de ^ (circumflex):
Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: El número s’escolta sempre, pels altres caràcters cal nivell tot.
Us en les aplicacions: NVDA: Anar al següent encapçalament de nivell 1 (amb majúscula va al anterior)