Tecla Apòstrof

Localització: bloc alfanumèric,  fila 1, la tercera tecla de la dreta
Amb Majús.: ? (tancar interrogació)
Amb Ctrl:
Amb Alt:
Amb AltGr:
Després de: ´ (accent agut):
Després de ` (accent greu):
Després de ¨ (dièresi):
Després de ^ (circumflex):
Nivell de puntuació necessari en NVDA para escoltar-ho: Cal nivell tot
Us en les aplicacions: