Tecla Lletra e

Localització:

Bloc alfanumèric, fila 2, la quarta tecla de  l’esquerra.

Acció:

Introdueix la lletra e minúscula en un camp de text.

Combinacions:

Amb Mayús: E (e majúscula)

Amb Alt: Anar al menú editar.

Amb AltGr: € (Euro)

Després de accent agut: é (e minúscula accentuada)

Després de accent agut+Mayús.: É (e majúscula accentuada)

Després de accent greu: è (e minúscula amb accent greu)

Després de accent greu+Mayús.: È (e majúscula amb accent greu)

Després de dièresis: ë (e minúscula amb dièresi)

Després de dièresis+Mayús.: Ë (e majúscula amb dièresi)

Després de accent circumflex: ê (e minúscula amb accent circumflex)

Després de accent circumflex+Mayús.: Ê (e majúscula amb accent circumflex)

Altres usos:

a) Firefox: Ctrl+e = Anar al camp d’edició de la URL amb tot el contingut seleccionat

b) Word: Ctrl+e = Seleccionar tot el text.

c) Gmail (amb modalitat focus): e = Arxivar conversa

d) NVDA: e = Anar al següent camp d’edició.