Descripció de les tecles

(En construcció)

Tipus de tecles

Per la manera de ser polsades

Pulsació simple

Totes les tecles, amb poques excepcions , ofereixen un resultat quan es premen normalment.

Pulsació doble simultània

Algunes tecles serveixen per modificar el que fan altres, per a això s’ha de tenir premuda la primera mentre es prem la segon, per exemple per posar una majúscula.

Pulsació doble consecutiva

Algunes tecla serveixen per modificar el que fan altres, per a això es prem, i després de deixar-la anar es prem l’altra tecla, per exemple per accentuar una vocal.

Per la seva acció

Tecles alfa-numèriques

Són tecles que generen un caràcter alfanumèric simple en prémer-, però que pot ser modificat en pulsació simultània o consecutiva per altres tecles. Exemple abcd i …, 12345 …

Signes ortogràfics

Són les tecles que generen tots aquells signes ortogràfics necessaris per escriure: punts, comes, guions, etcètera.

Símbols

Símbols, com els: Monetaris com el de l’Euro, el del dòlar; Matemàtics com el del percentatge, igual, etcètera.

Accions

Com la tecla Enter per donar per finalitzat un paràgraf o l’entrada en un camp. La tecla de retrocés, per esborrar l’últim caràcter escrit. Les fletxes per desplaçar el cursor. Etcètera.

Tecles modificadores

De pulsació simultània

Ctrl, Alt, AltGr, Majúscula, tecla Windows (també es pot prémer simple).

De pulsació consecutiva

Accent greu, accent agut, accent circumflex, dièresi, titlla.