Tecles especials

En les tecles sens impressió en pantalla indiquem la retolació en castellà.

Tecles de pulsació normal

 • Abreviatura masculí (º)

 • Abreviatura femení (ª)

 • Alternativa (Alt)

 • Alternativa Gràfica (AltGr)

 • Apòstrof (‘)

 • Arrova (@)

 • Asterisc (*)

 • Avançar Pàgina (AvPág)

 • Barra (/)

 • Barra invertida (\)

 • Coma (,)

 • Ce trencada (ç)

 • Cometes (“)

 • Control (Ctrl)

 • Dos punts (:)

 • Enter (Return / Intro / Entrar)

 • Escape (Esc)

 • Fi (Fin)

 • Fi d’admiració (!)

 • Fi de claudàtor (])

 • Fi d’interrogant (?)

 • Fi de clau (})

 • Fi de parèntesi [)]

 • Fletxa cap a dalt

 • Fletxa cap a avall

 • Fletxa cap a la dreta

 • Fletxa cap a l’esquerra

 • Funció F1

 • Funció F2

 • Funció F3

 • Funció F4

 • Funció F5

 • Funció F6

 • Funció F7

 • Funció F8

 • Funció F9

 • Funció F10

 • Funció F11

 • Funció F12

 • Guió (-)

 • Guió baix (_)

 • Inici (Inicio)

 • Inici d’admiració (¡)

 • Inici claudàtor ([)

 • Inici interrogant (¿)

 • Inici clau ({)

 • Inici parèntesi [(]

 • Imprimir Pantalla (Impr Pant)

 • Menú contextual (Aplicacions)

 • Pausa – Interrupció (Pausa – Inter)

 • Percentatge (%)

 • Punt volat (·)

 • Punt (.)

 • Punt i coma (:)

 • Retrocés (Retroceso)

 • Retrocedir Pàgina (RePág)

 • Signe And (&)

 • Signe del dòlar ($)

 • Signe del Euro (€)

 • Signe igual (=)

 • Signe més (*)

 • Signe més gran que (>)

 • Signo més petit que (<)

 • Signo numèric (#)

 • Suprimir (Supr)

 • Tabulador (Tab)

 • Windows

Tecles de activació/desactivació

Son aquelles tecles que activen una modalitat en una primera pulsació i la desactiven en la següent, repetint el cicle.

 • Bloqueig de desplaçament (Bloq Despl)

 • Bloqueig de majúscules (Bloq Mayús)

 • Inserir (Insert)

 • Bloc numèric (Bloc Num)

Tecles de doble pulsació

Son aquelles tecles que al polsar-les no apareix cap caràcter, però  modifiquen la següent pulsació, veure: Els accents, les dièresis i altres signes especials.

 • Accent agut (´)

 • Accent circumflex (^)

 • Accent greu (`)

 • Dièresis (¨)

 • Majúscules (Mayús)