Descripció del teclat

Introducció

 • Hi ha diversos models de teclats, dins dels ordinadors de sobretaula. Si es fa servir un ordinador portàtil, convé afegir-li un teclat de sobretaula.
 • En els ordinadors portàtils hi ha molta més varietat i tecles especials que difereixen entre les diferents marques.
 • Ens centrarem en aquest el teclat estàndard Microsoft / Windows que és el més habitual i econòmic, el cuidador ha de tenir en compte les possibles diferències amb el teclat que disposi per a efectuar les petites correccions.
Teclat estàndard de Windows, Model M d'IBM. TRET al mercat el 1987
Teclat estàndard de Windows, Model M d’IBM tret al mercat el 1987

Blocs del teclat

Al teclat estàndard totes les tecles estan agrupades en quatre blocs:

Bloc de funcions:

 • Està localitzat a la part superior del teclat i és una sola fila de 16 tecles.

Bloc alfanumèric:

 • Està situat sota dels quatre primers grups de tecles del Bloc de funcions.

Bloc d’edició:

 • Està situat a la dreta dels blocs de funcions i alfanumèric.

Bloc numèric:

 • Està situat a l’extrem dret del teclat a la dreta del bloc especial.

Tecles per bloc

Bloc de funcions:

 • Aquesta la fila té les tecles agrupades en 5 grups separats, d’esquerra a dreta:
  • La tecla Esc en solitari.
  • Les quatre primeres tecles de funció de F1 a F4.
  • Les quatre segones tecles de funció de F5 a F8.
  • Les quatre últimes tecles de funció de F9 a F12.
  • A la dreta hi ha un grup de tres tecles que pertany al Bloc d’edició.

Bloc alfanumèric:

El bloc consta de 5 files, les 3 primeres tenen 14 tecles cadascuna, la i la 4 té 13 i la 5 només té 7. Això és a causa d’alguna tecles dobles, i una extraordinària com la barra d’espais.

 • Fila 1 Alfa numèrica:
  • Tecla º (graus), Tecla número 1, Tecla número 2, Tecla número 3, Tecla número 4, Tecla número 5, Tecla número 6, Tecla número 7, Tecla número 8, Tecla número 9, Tecla número 0, Tecla ‘ (apostrof), Tecla ¡ (obertura d’admiració) i Tecla retrocés.
 • Fila 2 Primera fila de lletres:
  • Tecla Tab, Lletra q, Lletra w, Lletra e, Lletra r, Lletra t, Lletra y, Lletra u, Lletra i, Lletra o, Lletra p, Tecla ` (accent greu), Tecla + (signe més) i Tecla Enter (part de d’alt)
 • Fila 3: Segona fila de lletres o Normal (on es col·loquen els dits en posició inicial amb un ressalt especial a les tecles de les lletres F i J):
  • Tecla bloqueig Majúscules, Lletra a, Lletra s, Lletra d, Lletra f, Lletra g, Lletra h, Lletra j, Lletra k, Lletra l, Lletra ñ, Tecla ´ (accent agut) , Tecla ç (ce trencada) i Tecla Enter (part de baix).
 • Fila 4: Tercera fila de lletres:
  • Tecla Majús (Majúscules de l’esquerra), Tecla < (més petit què), Lletra z, Lletra x, Lletra c, Lletra v, Lletra b, Lletra n, Lletra m, Tecla , (coma), Tecla . (punt), Tecla – (guió) i Tecla Majús (Majúscules de la dreta).
 • i Fila 5: Fila inferior (la de la barra d’espai):
  • Tecla Ctrl (Control de l’esquerra), Tecla Windows, Tecla Alt (Alternativa), Tecla Barra espaidora, Tecla Alt Gr (Alternativa Gràfica), Tecla Menú contextual (aplicacions) i Tecla Ctrl (Control de la dreta).

Bloc d’edició:

 • De dalt a baix les tecles estan ordenades en tres grups separats:
  • El superior amb 3 tecles en una fila:
   • Tecla Imprimir Pantalla
   • Tecla Bloqueig desplaçament
   • Tecla Pausa / Interrupció
  • El medi amb 6 tecles en dues files de tres.
   • Primera fila
    • Tecla Insert
    • Tecla Inici
    • Tecla retrocés Pàgina
   • Segona fila
    • Tecla suprimir
    • Tecla fi
    • Tecla avanç pàgina
  • I l’inferior amb quatre tecles en dues files, a la primera tan sols la fletxa amunt i en la segona: Tecla fletxa esquerra, Tecla fletxa avall i Tecla fletxa dreta.

Bloc numèric:

 • És un bloc compacte de tres a cinc files, de tres o quatre tecles cadascuna ja que hi ha tecles dobles:
  • Amb el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila:
    • Tecla Bloqueig de números
    • Tecla barra (bloc numèric)
    • Tecla asterisc (bloc numèric)
    • Tecla signe menys (bloc numèric)
   • Segona fila:
    • Tecla número 7 (bloc numèric)
    • Número 8 (bloc numèric)
    • Número 9 (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • Número 4 (bloc numèric)
    • Número 5 (bloc numèric) (amb un ressalt especial)
    • Número 6 (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • Número 1 (bloc numèric)
    • Número 2 (bloc numèric)
    • Número 3 (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • Número 0 (bloc numèric)
    • punt (bloc numèric)
    • Enter (és la mateixa tecla que la de la fila anterior) (bloc numèric)
   • El conjunt dels nombres de la part esquerra de la fila 2 a la fila 5 té la mateixa distribució que les calculadores.
  • Sense el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila no canvia
   • Segona fila:
    • Inici (bloc numèric)
    • fletxa amunt (bloc numèric)
    • retrocés pàgina (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • fletxa esquerra (bloc numèric)
    • (No fa res)
    • fletxa dreta (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • fi (bloc numèric)
    • fletxa avall (bloc numèric)
    • avanç pàgina (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • Insereix (bloc numèric)
    • suprimir (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)

Resums

Dreceres de teclat

Combinacions i seqüències de tecles

Ús del teclat en les taules