Teclat

Introducció

 • Hi ha diversos models de teclats, dins dels ordinadors de sobretaula. Si es fa servir un ordinador portàtil, convé afegir-li un teclat de sobretaula.
 • En els ordinadors portàtils hi ha molta més varietat i tecles especials que difereixen entre les diferents marques.
 • Ens centrarem en aquest el teclat estàndard Microsoft / Windows que és el més habitual i econòmic, el cuidador ha de tenir en compte les possibles diferències amb el teclat que disposi per a efectuar les petites correccions.
Teclat estàndard de Windows, Model M d'IBM. TRET al mercat el 1987
Teclat estàndard de Windows, Model M d’IBM tret al mercat el 1987

Descripció

Blocs del teclat

Al teclat estàndard totes les tecles estan agrupades en quatre blocs:

Bloc de funcions:

 • Està localitzat a la part superior del teclat i és una sola fila de 16 tecles.

Bloc alfanumèric:

 • Està situat sota dels quatre primers grups de tecles del Bloc de funcions.

Bloc d’edició:

 • Està situat a la dreta dels blocs de funcions i alfanumèric.

Bloc numèric:

 • Està situat a l’extrem dret del teclat a la dreta del bloc especial.

Tecles

Bloc de funcions:

 • Aquesta la fila té les tecles agrupades en 5 grups separats, d’esquerra a dreta:
  • La tecla Esc en solitari.
  • Les quatre primeres tecles de funció de F1 a F4.
  • Les quatre segones tecles de funció de F5 a F8.
  • Les quatre últimes tecles de funció de F9 a F12.
  • A la dreta hi ha un grup de tres tecles que pertany al Bloc d’edició.

Bloc alfanumèric:

El bloc consta de 5 files, les 3 primeres tenen 14 tecles cadascuna, la i la 4 té 13 i la 5 només té 7. Això és a causa d’alguna tecles dobles, i una extraordinària com la barra d’espais.

 • Fila 1 Alfa numèrica:
  • º (graus), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ‘ (apostrof), ¡ (obertura d’admiració) i Retrocés.
 • Fila 2 Primera fila de lletres:
  • Tab, q, w, e, r, t, y, u, i, o., p, ` (accent greu), + (signe més) i Enter (part de d’alt)
 • Fila 3: Segona fila de lletres o Normal (on es col·loquen els dits en posició inicial amb un ressalt especial a les tecles F i J):
  • Bloqueig Majúscules, a, s, d, f, g, h, j, k, l, ñ, ´ (accent agut) , ç (ce trencada) i Enter (part de baix).
 • Fila 4: Tercera fila de lletres:
  • Majús (Majúscules de l’esquerra), < (més petit què), z, x, c, v, b, n, m, , (coma), . (punt), – (guió) i Majús (Majúscules de l a dreta).
 • i Fila 5: Fila inferior (la de la barra d’espai):
  • Ctrl (Control de l’esquerra), Windows, Alt (Alternativa), Barra d’espai, Alt Gr Alternativa Gràfica, Menú contextual i Ctrl (Control de la dreta).

Bloc d’edició:

 • De dalt a baix les tecles estan ordenades en tres grups separats:
  • El superior amb 3 tecles en una fila:
   • Imprimir Pantalla
   • Bloqueig desplaçament
   • Pausa / Interrupció
  • El medi amb 6 tecles en dues files de tres.
   • Primera fila
    • Insert
    • Inici
    • retrocés Pàgina
   • Segona fila
    • suprimir
    • fi
    • avanç pàgina
  • I l’inferior amb quatre tecles en dues files, a la primera tan sols la fletxa amunt i en la segona: fletxa esquerra, fletxa avall i fletxa dreta.

Bloc numèric:

 • És un bloc compacte de tres a cinc files, de tres o quatre tecles cadascuna ja que hi ha tecles dobles:
  • Amb el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila:
    • Bloqueig de nombres
    • barra
    • asterisc
    • Signe menys
   • Segona fila:
    • 7
    • 8
    • 9
    • Signe més (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • 4
    • 5 (amb un ressalt especial)
    • 6
    • Signe més (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • 1
    • 2
    • 3
    • Enter (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • 0
    • punt
    • Enter (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • El conjunt dels nombres de la part esquerra de la fila 2 a la fila 5 té la mateixa distribució que les calculadores.
  • Sense el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila no canvia
   • Segona fila:
    • Inici
    • fletxa amunt
    • retrocés pàgina
    • Signe més (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • fletxa esquerra
    • (No fa res)
    • fletxa dreta
    • Signe més (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • fi
    • fletxa avall
    • avanç pàgina
    • Enter (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • Insereix
    • suprimir
    • Enter (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)

Dreceres de teclat

Combinacions i seqüències de tecles

Ús del teclat en les taules