Descripció del teclat

Introducció

 • Hi ha diversos models de teclats, dins dels ordinadors de sobretaula. Si es fa servir un ordinador portàtil, convé afegir-li un teclat de sobretaula.
 • En els ordinadors portàtils hi ha molta més varietat i tecles especials que difereixen entre les diferents marques.
 • Ens centrarem en aquest el teclat estàndard Microsoft / Windows que és el més habitual i econòmic, el cuidador ha de tenir en compte les possibles diferències amb el teclat que disposi per a efectuar les petites correccions.
Teclat estàndard de Windows, Model M d'IBM. TRET al mercat el 1987
Teclat estàndard de Windows, Model M d’IBM tret al mercat el 1987

Blocs del teclat

Al teclat estàndard totes les tecles estan agrupades en quatre blocs:

Bloc de funcions:

 • Està localitzat a la part superior del teclat i és una sola fila de 16 tecles.

Bloc alfanumèric:

 • Està situat sota dels quatre primers grups de tecles del Bloc de funcions.

Bloc d’edició:

 • Està situat a la dreta dels blocs de funcions i alfanumèric.

Bloc numèric:

 • Està situat a l’extrem dret del teclat a la dreta del bloc especial.

Tecles per bloc

Bloc de funcions:

 • Aquesta la fila té les tecles agrupades en 5 grups separats, d’esquerra a dreta:
  • La tecla Esc en solitari.
  • Les quatre primeres tecles de funció de F1 a F4.
  • Les quatre segones tecles de funció de F5 a F8.
  • Les quatre últimes tecles de funció de F9 a F12.
  • A la dreta hi ha un grup de tres tecles que pertany al Bloc d’edició.

Bloc alfanumèric:

El bloc consta de 5 files, les 3 primeres tenen 14 tecles cadascuna, la i la 4 té 13 i la 5 només té 7. Això és a causa d’alguna tecles dobles, i una extraordinària com la barra d’espais.

 • Fila 1 Alfa numèrica:
  • Tecla º (graus)
  • Tecla Número 1
  • Tecla Número 2
  • Tecla Número 3
  • Tecla Número 4
  • Tecla Número 5
  • Tecla Número 6
  • Tecla Número 7
  • Tecla Número 8
  • Tecla Número 9
  • Tecla Número 0
  • Tecla Apòstrof
  • Tecla Obrir exclamació
  • Tecla Retrocés
 • Fila 2 Primera fila de lletres:
  • Tecla Tab, Lletra q, Lletra w, Lletra e, Lletra r, Lletra t, Lletra y, Lletra u, Lletra i, Lletra o, Lletra p, Tecla ` (accent greu), Tecla + (signe més) i Tecla Enter (part de d’alt)
 • Fila 3: Segona fila de lletres o Normal (on es col·loquen els dits en posició inicial amb un ressalt especial a les tecles de les lletres F i J):
  • Tecla bloqueig Majúscules, Lletra a, Lletra s, Lletra d, Lletra f, Lletra g, Lletra h, Lletra j, Lletra k, Lletra l, Lletra ñ, Tecla ´ (accent agut) , Tecla ç (ce trencada) i Tecla Enter (part de baix).
 • Fila 4: Tercera fila de lletres:
  • Tecla Majús (Majúscules de l’esquerra), Tecla < (més petit què), Lletra z, Lletra x, Lletra c, Lletra v, Lletra b, Lletra n, Lletra m, Tecla , (coma), Tecla . (punt), Tecla – (guió) i Tecla Majús (Majúscules de la dreta).
 • i Fila 5: Fila inferior (la de la barra d’espai):
  • Tecla Ctrl (Control de l’esquerra), Tecla Windows, Tecla Alt (Alternativa), Tecla Barra espaidora, Tecla Alt Gr (Alternativa Gràfica), Tecla Menú contextual (aplicacions) i Tecla Ctrl (Control de la dreta).

Bloc d’edició:

 • De dalt a baix les tecles estan ordenades en tres grups separats:
  • El superior amb 3 tecles en una fila:
   • Tecla Imprimir Pantalla
   • Tecla Bloqueig desplaçament
   • Tecla Pausa / Interrupció
  • El medi amb 6 tecles en dues files de tres.
   • Primera fila
    • Tecla Insert
    • Tecla Inici
    • Tecla retrocés Pàgina
   • Segona fila
    • Tecla suprimir
    • Tecla fi
    • Tecla avanç pàgina
  • I l’inferior amb quatre tecles en dues files, a la primera tan sols la fletxa amunt i en la segona: Tecla fletxa esquerra, Tecla fletxa avall i Tecla fletxa dreta.

Bloc numèric:

 • És un bloc compacte de tres a cinc files, de tres o quatre tecles cadascuna ja que hi ha tecles dobles:
  • Amb el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila:
    • Tecla Bloqueig de números
    • Tecla barra (bloc numèric)
    • Tecla asterisc (bloc numèric)
    • Tecla signe menys (bloc numèric)
   • Segona fila:
    • Tecla número 7 (bloc numèric)
    • Número 8 (bloc numèric)
    • Número 9 (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • Número 4 (bloc numèric)
    • Número 5 (bloc numèric) (amb un ressalt especial)
    • Número 6 (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • Número 1 (bloc numèric)
    • Número 2 (bloc numèric)
    • Número 3 (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • Número 0 (bloc numèric)
    • punt (bloc numèric)
    • Enter (és la mateixa tecla que la de la fila anterior) (bloc numèric)
   • El conjunt dels nombres de la part esquerra de la fila 2 a la fila 5 té la mateixa distribució que les calculadores.
  • Sense el Bloqueig de nombres activat:
   • Primera fila no canvia
   • Segona fila:
    • Inici (bloc numèric)
    • fletxa amunt (bloc numèric)
    • retrocés pàgina (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 2 i 3)
   • Tercera fila:
    • fletxa esquerra (bloc numèric)
    • (No fa res)
    • fletxa dreta (bloc numèric)
    • Signe més (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)
   • Quarta fila:
    • fi (bloc numèric)
    • fletxa avall (bloc numèric)
    • avanç pàgina (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és doble vertical i ocupa les files 4 i 5)
   • Cinquena fila:
    • Insereix (bloc numèric)
    • suprimir (bloc numèric)
    • Enter (bloc numèric) (és la mateixa tecla que la de la fila anterior)

Resums

 • Tecles especials (Que no corresponen a lletres o números per la manera de ser polsada)
 • Descripció de les tecles

Dreceres de teclat

Combinacions i seqüències de tecles

Ús del teclat en les taules