Recull de manuals i llocs d’interès sobre accessibilitat documental

(En actualització permanent)

En castellà

Aquesta relació és complementaria i convé donar-li un cop d’ull: Recopilación de manuales y sitios de interés sobre Accesibilidad Documental


Altres aspectes

 • Accessibilitat Comunicativa. Recull de bones pràctiques [Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona] (PDF).
 • Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a l’universitat [Consell interuniversitari de Catalunya] (PDF) En el projecte Universitat i discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT), realitzat pels doctors Emili Soro-Camats de la Universitat de Barcelona i Antoni Vilà de la Universitat de Girona, es presenta un estudi molt detallat sobre els aspectes legals referents a les adaptacions curriculars i sobre la situació actual de l’alumnat amb discapacitat matriculat a les universitats catalanes; en el projecte es fan propostes i suggeriments en relació a les adaptacions curriculars per a aquest tipus d’alumnat.

General (diversos formats)

 • Guia de contingut digital accessible [Universitat de Lleida] Guies de: Word 2003 i 2007, OpenOffice Writer, PowerPoint 2003, Adobe Reader, convertir documents a PDF, reparació de documents PDF, OpenCms, Sakai i editor web FCK Editor.
 • Guia de contingut digital accessible: el vídeo [Universitat de Lleida] Una guia per  donar pautes, recomanacions i exemples necessaris per poder mostrar informació en format de vídeo digital accessible per a les persones amb diferents discapacitats.
 • Guia de creació de documents electrònics accessibles [Universitat d’Alacant] (Web) Aquesta guia pretén ser un material de suport per a la creació de documents electrònics accessibles. Al llarg dels diferents apartats s’introdueixen els conceptes bàsics i universals que han de presentar els documents digitals per a ser accessibles per a totes les persones. Per a la posada en pràctica dels conceptes ens recolzem en el processador de textos Microsoft Word de la suite Office per ser el més estès entre la comunitat universitària, no obstant açò, els conceptes són extrapolables a qualsevol processador de textos com Pages de Mac, LibreOffice o un altre, l’única cosa que canviarà serà la utilització de les eines de cada programa. Una vegada afermats els requisits d’accessibilitat ens centrarem a comprendre els fonaments específics dels documents PDF utilitzant per a açò el programa Adobe Professional, prestant especial atenció a la correcció d’errors d’accessibilitat i a la conversió entre formats: de Word a PDF i de PDF a Word. Addicionalment veurem les singularitats dels documents multimèdia i diverses eines per a l’avaluació automàtica de l’accessibilitat de documents Word i PDF i per a la realització de reconeixement de text en els nostres documents i imatges.

Lectors de pantalla

En general

 • Lector de pantalla (Web) [Universitat d’Alacant]: Un lector de pantalla és una aplicació programari que tracta d’identificar i interpretar allò que es mostra en pantalla. Aquesta interpretació és representada a l’usuari mitjançant sintetitzadors de text a veu, icones sonores, o una eixida braille. Un lector de pantalla és un producte de suport específicament dissenyat per a persones cegues o amb baixa visió. A través del seu síntexis de veu, els permet accedir a un ordinador, telèfon mòbil o qualsevol dispositiu electrònic .

Web

 • Administracions Públiques

  • Generalitat de Catalunya

   • Definició L’Acord de Govern de 20 de novembre de 2007  determina que els portals i les pàgines web de la Generalitat de Catalunya han de respectar les pautes d’accessibilitat que compleixen el nivell anomenat doble A (AA), establertes pel consorci World Wide Web (W3C) .
    L’aplicació d’aquestes pautes es basa en la guia d’accessibilitat que elabora la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència, i que es pot consultar a la pàgina d’accessibilitat de gencat .

    Què és l’accessibilitat?

    El principal objectiu de l’accessibilitat web radica a fer la Web més accessible per a tots els usuaris, independentment de les circumstàncies i els dispositius involucrats a l’hora de consultar la informació. Partint d’aquesta idea, una pàgina accessible ho serà tant per a una persona amb discapacitat com per a qualsevol altra que es trobi en circumstàncies que dificultin el seu accés a la informació (en un ambient amb soroll, en una situació en la qual la seva atenció visual i auditiva no estigui disponible, etc.).
    Fer un lloc web accessible és comprendre que la gent utilitza la Web de diferents maneres. Per tant, el lloc web haurà de presentar la informació d’una manera que les persones puguin accedir-hi sigui quin sigui l’equip (maquinari) i els programes (programari) que estiguin utilitzant, i independentment de com naveguin per aquell lloc web.

   • Aplicació

    El web gencat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

    Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.0. Aquestes pautes WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE  139803:2012, que actualitza i substitueix l’anterior, de 2004, que feia referència a les normes WCAG 1.0.

    El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com les legislacions europea, espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i catalana (Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat), exigeixen a les administracions públiques.

  • Normativa

   • Portal de l’administració electrònica espanyol
    L’accessibilitat és una problemàtica tractada i considerada àmpliament tant en àmbits nacionals com a internacionals. Per això s’han creat una sèrie de recursos que permeten especificar les característiques que han de complir els continguts disponibles mitjançant tecnologies Web en Internet, Intranets i un altre tipus de xarxes informàtiques, perquè puguin ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d’edat avançada, de forma autònoma o mitjançant les ajudes tècniques pertinents.Entre aquests recursos destaquen:

    Norma UNE 139803:2012. Requisits d’Accessibilitat per a continguts a la web.

    És un norma espanyola de recent aprovació (juliol de 2012) que estableix els requisits d’accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits referencia completament a les Pautes d’Accessibilitat per al contingut web  de la Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C) per tant hi ha una equivalència directa entre elles. Aquesta norma actualitza la UNEIX 139803:2004.

 • Normativa internacional

  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

   Aquesta és la norma bàsica d’accessibilitat web i és la “biblia” de la que surt tot lo demés.

   • Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.0. Les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web, versió 2.0 (WCAG 2.0) comprenen un ampli ventall de recomanacions per fer el contingut web més accessible. L’aplicació de les directrius facilitarà l’accés al contingut a un conjunt més ampli de persones amb discapacitat, incloses les persones cegues i amb baixa visió, sordes i amb pèrdua auditiva, amb trastorns de l’aprenentatge, amb limitacions cognitives, amb moviment limitat, amb dificultats en la parla, fotosensibles i amb qualsevol combinació de les discapacitats anteriors. El seguiment d’aquestes directrius farà que majoritàriament el contingut web sigui més usable per a tots els usuaris en general. Els criteris d’èxit de les WCAG 2.0 s’han redactat com a declaracions verificables d’àmbit no exclusius d’una tecnologia. En documents separats, s’ofereix orientació sobre com satisfer els criteris d’èxit en tecnologies concretes i informació general sobre com interpretar-los.
   • Test d’acompliment de la norma WCAG 2.0 detallat de la Fundación CTIC.
 • Manuals i documents de formació i ajut

  • Accessibilitat i usabilitat web [PDF] de Marcel García Vacas.
   Les pàgines web són un servei universal. Des de qualsevol racó del món, en qualsevol condició, fent servir molts i diversos dispositius d’accés, una pàgina web haurà de poder ser visitada per totes aquelles persones que disposin de connexió a Internet. Aquest fet fa que les pàgines web hagin de ser accessibles per a qualsevol perl d’usuari que les pugui consultar. També, per altra banda, que una pàgina web sigui més o menys visitada depèn del fet que sigui més o menys amigable per a l’usuari.
   En aquesta unitat es treballen els conceptes d’accessibilitat i usabilitat web i la importància que una web estigui dissenyada seguint els estàndards que es defineixen en aquests àmbits.
   En l’apartat Accessibilitat web s’explica com garantir que qualsevol persona, independentment de les seves condicions físiques/cognitives i culturals, pugui accedir de manera efectiva a una pàgina web determinada. Així, s’exposa la normativa desenvolupada per WCAG, pertanyent al consorci W3C, que permetrà denir les pautes i els criteris que ha d’acomplir una web per aconseguir un dels tres graus d’accessibilitat (A, AA o AAA). Seguidament, es proporcionaran un seguit d’eines informàtiques per fer l’anàlisi i l’avaluació de l’accessibilitat web i s’aplicaran, en un cas pràctic, tots els conceptes estudiats. També s’explicarà com s’adapten els navegadors i altres tipus de tecnologies a l’accessibilitat web.
   Finalment, es veu com una web dissenyada sota els paràmetres d’accessibilitat beneficia el posicionament a la xarxa (SEO) i el màrqueting digital, conceptes dels quals també es fa una breu exposició.
   L’apartat Usabilitat web s’inicia explicant la importància de conèixer els objectius d’una web i el perl d’usuaris que hi accediran per al disseny d’una interfície. Així, s’introdueix el concepte d’usabilitat com el conjunt d’aquells elements que fan que la web sigui amigable, atractiva, intuïtiva i fàcil d’aprendre. Seguidament, s’expliquen els principis d’usabilitat i també les tècniques i les eines informàtiques per tal de fer una anàlisi objectiva de qualsevol web. Finalment, s’explica com portar a terme la verificació de la usabilitat des de diferents navegadors i dispositius, i en un cas pràctic s’apliquen tots els conceptes estudiats.
   En finalitzar aquesta unitat hauríeu de ser capaços de desenvolupar, analitzar i avaluar una web seguint els estàndards denits d’accessibilitat i usabilitat web. Per superar amb èxit aquesta unitat caldrà que estudieu el material i que feu les activitats i els exemples que s’hi proporcionen.