Recull de manuals i llocs d’interès sobre accessibilitat documental

(En actualització permanent)

Altres aspectes

 • Accessibilitat Comunicativa. Recull de bones pràctiques [Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona] PDF.
 • Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a l’universitat [Consell interuniversitari de Catalunya] PDF En el projecte Universitat i discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT), realitzat pels doctors Emili Soro-Camats de la Universitat de Barcelona i Antoni Vilà de la Universitat de Girona, es presenta un estudi molt detallat sobre els aspectes legals referents a les adaptacions curriculars i sobre la situació actual de l’alumnat amb discapacitat matriculat a les universitats catalanes; en el projecte es fan propostes i suggeriments en relació a les adaptacions curriculars per a aquest tipus d’alumnat.

General (diversos formats)

Web

 • Administracions Públiques

 • Normativa internacional

  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

   Aquesta és la norma bàsica d’accessibilitat web i és la “biblia” de la que surt tot lo demés.

   • Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.0. Les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web, versió 2.0 (WCAG 2.0) comprenen un ampli ventall de recomanacions per fer el contingut web més accessible. L’aplicació de les directrius facilitarà l’accés al contingut a un conjunt més ampli de persones amb discapacitat, incloses les persones cegues i amb baixa visió, sordes i amb pèrdua auditiva, amb trastorns de l’aprenentatge, amb limitacions cognitives, amb moviment limitat, amb dificultats en la parla, fotosensibles i amb qualsevol combinació de les discapacitats anteriors. El seguiment d’aquestes directrius farà que majoritàriament el contingut web sigui més usable per a tots els usuaris en general. Els criteris d’èxit de les WCAG 2.0 s’han redactat com a declaracions verificables d’àmbit no exclusius d’una tecnologia. En documents separats, s’ofereix orientació sobre com satisfer els criteris d’èxit en tecnologies concretes i informació general sobre com interpretar-los.
   • Test d’acompliment de la norma WCAG 2.0 detallat de la Fundación CTIC.
 • Manuals i documents de formació i ajut

  • Accessibilitat i usabilitat web [PDF] de Marcel García Vacas.
   Les pàgines web són un servei universal. Des de qualsevol racó del món, en qualsevol condició, fent servir molts i diversos dispositius d’accés, una pàgina web haurà de poder ser visitada per totes aquelles persones que disposin de connexió a Internet. Aquest fet fa que les pàgines web hagin de ser accessibles per a qualsevol perl d’usuari que les pugui consultar. També, per altra banda, que una pàgina web sigui més o menys visitada depèn del fet que sigui més o menys amigable per a l’usuari.
   En aquesta unitat es treballen els conceptes d’accessibilitat i usabilitat web i la importància que una web estigui dissenyada seguint els estàndards que es defineixen en aquests àmbits.
   En l’apartat Accessibilitat web s’explica com garantir que qualsevol persona, independentment de les seves condicions físiques/cognitives i culturals, pugui accedir de manera efectiva a una pàgina web determinada. Així, s’exposa la normativa desenvolupada per WCAG, pertanyent al consorci W3C, que permetrà denir les pautes i els criteris que ha d’acomplir una web per aconseguir un dels tres graus d’accessibilitat (A, AA o AAA). Seguidament, es proporcionaran un seguit d’eines informàtiques per fer l’anàlisi i l’avaluació de l’accessibilitat web i s’aplicaran, en un cas pràctic, tots els conceptes estudiats. També s’explicarà com s’adapten els navegadors i altres tipus de tecnologies a l’accessibilitat web.
   Finalment, es veu com una web dissenyada sota els paràmetres d’accessibilitat beneficia el posicionament a la xarxa (SEO) i el màrqueting digital, conceptes dels quals també es fa una breu exposició.
   L’apartat Usabilitat web s’inicia explicant la importància de conèixer els objectius d’una web i el perl d’usuaris que hi accediran per al disseny d’una interfície. Així, s’introdueix el concepte d’usabilitat com el conjunt d’aquells elements que fan que la web sigui amigable, atractiva, intuïtiva i fàcil d’aprendre. Seguidament, s’expliquen els principis d’usabilitat i també les tècniques i les eines informàtiques per tal de fer una anàlisi objectiva de qualsevol web. Finalment, s’explica com portar a terme la verificació de la usabilitat des de diferents navegadors i dispositius, i en un cas pràctic s’apliquen tots els conceptes estudiats.
   En finalitzar aquesta unitat hauríeu de ser capaços de desenvolupar, analitzar i avaluar una web seguint els estàndards denits d’accessibilitat i usabilitat web. Per superar amb èxit aquesta unitat caldrà que estudieu el material i que feu les activitats i els exemples que s’hi proporcionen.

(En castellà)

Podeu complementar tota aquesta informació donant un cop d’ull a la secció en castellà: Recopilación de manuales y sitios de interés sobre Accesibilidad Documental